از بافت های جانوری DNA کیت استخراج

این کیت برای استخراج DNA از بافت های  جانوری تولید شده است. این کیت بهینه شده و به سهولت در دسترس می باشد و با سریع ترین روش ممکن استخراج  به دست می آید. برای اطلاعات بیبشتر به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *