بانک میکروارگانیسم ها آزما اکسیر پژوه با هدف این بخش جمع آوری، شناسایی و نگهداری ذخایر زیستی ملی (میکروارگانیسم ها) و ارایه خدمات و اطلاعات به محققان و مراکز تحقیقاتی مرتبط است. همچنین بانك وكتور بخش بيولوژي مولكولي نيز با تهيه و ذخيره سازي وكتورها و ناقلهاي پلاسميدي مورد نياز در تحقيقات مولكولي، مهندسي ژنتيك، كلونينگ و بيان پروتئين مجموعه اي ارزشمند از اين فرآورده هاي مهم زيستي را جهت پيشرفت و سهولت تحقيقات مرتبط فراهم آورده است.

بانک باکتری

نام باکتری
Helicobacter pylori
Helicobacter spp
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas spp
Brucella spp
Stophylococus areus
Stophylococus pneumonia
Stophylococus spp
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma spp
Salmonella spp
Legionella pneumonia
Legionella SPP
Nocardia spp
Lactobacillus spp
Mycobacterium tuberculosis
Bifidobacterium spp
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium longum
Escherichia coli
Streptococccus pyogenes
Brucella abortus & B.melitensis
Brucella abortus
Brucella melitensis
Bifidobacterium animalis.B. lactis
Vibrio cholerae
Campylobacter jejuni
Campylobacter coli
Campylobacter spp
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum
Chlamydia trachomatis
Listeria monocytogenes
Bacillus anthracis
Mycoplasma oral
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hyorhinis
Mycoplasma salivarium
Mycoplasma Arginine
Acholeplasma laidlawii
Lactobacillus fermenum
Lactobacillus casei
Shigella SPP
Bacillus coagulans