بانک سلولی

تشدید رقابت­ های بین گونه­ ای که بر اثر گرم شدن زمین و نابودی زیست بوم­ ها ایجاد شده است از یک سو و شکار و بیماری­ های مختلف از سوی دیگر، از جمله عواملی هستند که سبب تسریع انقراض گونه­ های جانوری می شوند.

نگهداری و نسل گیری از سویه­ های مهم جوندگان حاصل از دست ورزی ژنتیک در مدت طولانی، سبب ایجاد تغییرات ژنتیکی جدید در چنین سویه­ هایی می شود.

از سوی دیگر امکان از بین رفتن این سویه ­های با ارزش، تحت تاثیر آلودگی­های احتمالی میکروبی و حوادث ناگهانی نیز وجود دارد. از طرفی بالا بودن هزینه­ ی واردات گونه­ های با ارزش از جمله حیوانات خانگی، دامی و غیردامی، هزینه ­های هنگفتی را به کشور تحمیل می کند.

همچنین هزینه ­های نگهداری و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی برای به دست آوردن نمونه ­هایی که قابلیت انجماد و نگهداری را دارند، برای موسسات تحقیقاتی بالا و سنگین است.

بنابراین به نظر می­رسد بهترین راهکار برای حفظ و کاهش هزینه­ ی نگهداری گونه های در معرض خطر انقراض، سویه­ های دستکاری شده­ ی جوندگان و گونه ­های حیوانی تجاری و آزمایشگاهی در شرایط کنترل شده، با رویکرد تولید دوباره­ ی این سویه­ ها در شرایط آزمایشگاهی باشد.

بانک سلولهای انسانی و جانوری آزما اکسیر پژوه دارای مجموعه اي ارزشمند از نمونه هاي سلولهای انسانی و جانوری ایران و تعدادي رده سلولي از مراکز معتبر خارج از کشور است.

این بانک تلاش می کند تا با ارائه خدمات خود نیازهای محققین، اساتید و مراکز تحقیقاتی،دانشگاهي و توليدي سراسر کشور را برآورده سازد. ما همچنین آماده پذیرش نمونه های اهدایی و پیشنهادهای مفید شما برای افزايش كيفيت و كميت خدمات به جامعه علمي و توليدي كشور هستیم.

جدول بانک سلول

Human 
K562سلولها suspend و محیط آنها RPMI + 10% FBS می باشد.
MCF7سلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
MDA-MB-231سلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
Huvecسلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS + هپارین 90 u/ml می باشد.
HEPG2سلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
MSCسلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
HT29سلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
U937سلولها suspend و محیط آنها RPMI + 10% FBS می باشد.
HEKسلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
LX-2سلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 5% FBS می باشد.( شبیه ساز سلول های فیبروزی کبد)
AGS(line)سلولها adherent و محیط آنها DMEM F-12 + 10% FBS می باشد.
NALM6سلولها suspend و محیط آنها RPMI + 10% FBS می باشد.
MOLT4سلولها suspend و محیط آنها RPMI + 10% FBS می باشد.
A549سلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
MKN45سلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
NIHسلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
Jurkatسلولها suspend و محیط آنها RPMI + 10% FBS می باشد.
HL60سلولها suspend و محیط آنها RPMI + 20 % FBS می باشد.
U87سلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
Helaسلولها adherent و محیط آنها DMEM High Glu + 10% FBS می باشد.
SW1736