بانک پرایمر


بانك مولکولی آزما اکسیر پژوه اقدام به راه اندازی بانک DNA  نموده است. کلیه روشها، مراحل و فناوریهای به کار رفته جهت ذخیره و حفظDNA  منطبق بر آخرین اصول و استانداردهای بین المللی می باشد. که امکان جمع آوری نمونه، ذخیره سازی، تکمیل بانک اطلاعاتی و ارائه DNA  ذخیره شده به متقاضیان در مناسب ترین شرایط را فراهم می آورد.

بانک پرایمر شرکت آزما اکسیر پژوه با دارا بودن بیش از 1000 پرایمر ژنی آماده خدمت رسانی به متقاضیان عزیز می باشد. اسامی ژنهای بانک بر اساس مسیرهای سیگنالی و بافت اختصاصی طبقه بندی شده است. لذا با توجه به این نکته که یک ژن می تواند در بیش از یک بافت بیان قابل توجهی داشته باشد، طبقه بندی بانک ذیل نسبی است. لطفا برای جستجو از هر دو طریق نام ژن مورد نظر و مسیر سیگنالی و یا بافت استفاده نمایید. در صورتیکه ژن مورد نظر شما در بانک وجود نداشته باشد، کادر متخصص آزما اکسیر پژوه اقدام به طراحی آن نموده و پس از سنتز و انجام کنترل کیفی ظرف حداکثر 14 روز، پرایمر به متقاضی تحویل داده می شود.


لیست پرایمر شرکت آزما اکسیر پژوه :

NameAbbreviationSource
Human epidermal growth factor receptor 1Her1human
Human epidermal growth factor receptor 2Her2human
Human epidermal growth factor receptor 3Her3human
Human epidermal growth factor receptor 4HER4human
Estrogen receptorsERshuman
Ubiquitin DUBDhuman
cyclin dependent kinase inhibitorCDKN2Ahuman
Vascular Endothelial Growth FactorVEGFhuman
cyclin dependent kinase inhibitor 2ACDKN2Ahuman
prostate cancer associated 3PCA3human
Immune checkpoint molecule B7H3human
Human Epididymis Protein 4HE4human
interleukin 6IL6human
Matrix Metalloproteinase-9MMP9human
kallikrein related peptidase 2KLK2human
c-MycMychuman
TIMP metallopeptidase inhibitor 2TIMP2human
Metalloproteinase inhibitor 3 precursorTIMP3human
claudin 4CLDN4human
AKT serine/threonine kinase 1AKT1human
interleukin 35IL35human
cutaneous T-cell lymphomasCTCL-4human
tumor necrosis factorTNFhuman
Vezatin - Homo sapiensVEZThuman
GTPase-activating protein-binding protein 1G3BP1human
insulinINShuman
BIMBIMhuman
Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9PCSK9human
gene (Protein Coding) Paraoxonase 1PON1human
estrogen receptorestrogen receptorhuman
BCL2 Associated XBAXhuman
Fas cell surface deathFAShuman
protein tyrosine kinase 7PTK7human
occludinOCLNhuman
SurvivinSurvivinhuman
Protein reprimo - Homo sapiensRPRMhuman
Wnt family member 5AWNT5Ahuman
mediator complex subunit 12MED12human
B cell lymphoma extra largeBcl-xLhuman
Monocyte Chemoattractant Protein-1MCP-1human
methylenetetrahydrofolate reductaseMTHFRhuman
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase PTENPTENhuman
protein tyrosine phosphatase non-receptor type 22PTPN22human
paired box gene 1PAX1human
paired box gene 3PAX3human
paired box gene 5PAX5human
Janus kinase 2JAK2human
neurotrophic receptor tyrosine kinase 3NTRK3human
Fas ligandFASLGhuman
microRNA 24-1MIR24-1human
microRNA 34aMIR34Ahuman
microRNA 121MIR121human
microRNA 129-1MIR129-1human
microRNA 129-2MIR129-2human
microRNA 206MIR206human
MIR-LET7A1MIR-LET7A1human
microRNA 362MIR362human
interleukin 2 receptor subunit alphaIL2RAhuman
interleukin 1 betaIL1Bhuman
interleukin 4IL4human
interleukin 13IL13
interleukin 1 alphaIL1Ahuman
interleukin 10IL10human
interleukin 10 receptor subunit alphaIL10RAhuman
Interleukin 8IL8human
interleukin 2 betaIL2Bhuman
interleukin 17AIL17Ahuman
interleukin 12BIL12Bhuman
interleukin 23 subunit alphaIL23Ahuman
interleukin 1 beta G238IL1Bhuman
interleukin 1 beta C-511TIL1Bhuman
interleukin 1 beta C-31TIL1Bhuman
interleukin 1 alpha C-889TIL1Ahuman
interleukin 4 C-33TIL4- C-33Thuman
interleukin 4 C-590TIL4-C-590Thuman
interleukin 8 A251TIL8human
interleukin 10 A592CIL10-A592Chuman
interleukin 10 C-819TIL10-C-819Thuman
interleukin 10 A-1082GIL10- A-1082Ghuman
Interleukin 13G446Ahuman
Interleukin 13C-51111Thuman
Human Leukocyte Antigen -DQB1HLA-DQB1human
Human Leukocyte Antigen-DRB7HLA-DRB7human
Human Leukocyte Antigen-DQB2HLA-DQB2human
Human Leukocyte Antigen -A1-5HLA-A1-5human
Human Leukocyte Antigen -A2HLA-A2human
Human Leukocyte Antigen -DQA3HLA-DQA3human
cytochrome P450

CYP2D6*4human
cytochrome P450CYP2D6*3human