بررسی بیان ژن

فرایند بیان ژن به وسیله تمام یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها (باکتری‌ها و..). مراحل مختلفی را می‌توان برای فرایند بیان ژن در نظر گرفت.

آزما اکسیر پژوه در زمنه بررسی بیان ژن  انسانی ، حیوانی و گیاهی فعالیت های بسیاری داشته است. 

برای اطلاعات بیشتر و راهنمایی گرفتن از مشاوران  با ما تماس بگیرید.


بیان ژن