بررسی موتاسیون

هرگونه تغییر در ماده ژنتیکی یا ژنوم و یا کروموزوم که قابلیت توارث به نسل بعدی را داشته باشند را جهش یا موتاسیون می‌گویند. می‌توان جهش‌ها را بسته به این که چه تأثیری بر فنوتیپ موجود زنده وارد می‌کنند، به سه دسته تقسیم نمود:

1. جهش‌های مضر: 

به جهش‌هایی گفته می‌شود که شایستگی فرد را کاهش می‌دهند. جهش‌های مضر غالباً از جمعیت حذف می‌شوند زیرا انتخاب طبیعی علیه افراد واجد این گونه جهش‌ها عمل می‌کند.

2. جهش‌های خنثی:

جهش‌های خنثی آن‌هایی هستند که تأثیرات فنوتیپیک آن‌ها نه سودمند است و نه مضر؛ معمولاً توسط انتخاب طبیعی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند و به عنوان نتیجه یک شکاف ژنتیکی ممکن است در جمعیت باقی بمانند یا از بین بروند.

3. جهش های مفید:

جهش‌های سودمند آن‌هایی هستند که آلل‌های حاصله به دلیل اینکه سازگاری فرد حامل جهش را افزایش می‌دهند باقی می‌مانند. نهایتاً این جهش‌ها تمایل دارند که در جمعیت تثبیت شوند. طی فرایند تثبیت، یک آلل جایگزین آلل دیگری می‌شود.

شرکت ازماکسیرپژوه در زمینه تشخیص انواع جهش های ژنی فعالیت می کند. همچنین این شرکت در زمینه  جهش های ژنی پایان نامه های دکترا و ارشد را به انجام رسانده است. برای اطلاعات بیشتر درباره پروژه های تحقیقاتی با ما تماس بگیرید.