تشخیص منبع ژلاتین کپسول های دارویی

تشخیص منشا ژلاتین انواع کپسول های دارویی با استفاده از کیت استخراج DNA از ژلاتین انجام می گردد.

همچنین تشخیص ژلاتین حلال را می توان با این نوع کیت ردیابی کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *