تعیین درصد منبع گوشت های چرخ کرده

کارشناسان آزما اکسیر پژوه  موفق به ارزیابی  درصد نوع گوشت های استفاده شده در گوشت های چرخ شده توسط تکنیک های مولکولی شده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *