انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی

پروژه های پایان نامه دانشجویان سلولی و مولکولی، زیست شناسی و ..

 

 شرکت آزما اکسیر پژوه با انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی در زمینه  یوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک، ژنتیک مولکولی،سلولی و مولکولی، صنایع غذایی، غیره همکاری می کند .

کارآموزی سلولی و مولکولی

یکی از حوزه های فعالیت شرکت آزما اکسیر پژوه در زمینه اجرای پروژه های تحقیقاتی دانشجویان و محققین می باشد.دانشجویان و محققین می توانند پس از شرکت در کارگاه های آموزشی و کسب مهارت های لازم با نظارت مستقیم کارشناسان آزمایشگاه، پروژه های تحقیقاتی خود را به انجام برسانند.

آزما اکسیر پژوه با فراهم آوردن محیط و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب، شرایط لازم برای اجرای پایان نامه های دانشجویی و پروژه های تحقیقاتی را مهیا می نماید.

و خدمات مولکولی PCR خدمات


مختصری از عناوین طرح ها و پایان نامه های اجرا شده در شرکت آزما اکسیر پژوه

 

 1. بررسی میزان افزایش بیان ژن Her 1 در نمونه بلوک پارافینه افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ    
 2. بررسی میزان افزایش بیان ژن  Her3 در نمونه های        
 3. بررسی میزان بیان گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه           
 4. بررسی پروفایل مولکولی ماکروفاژهای M1 وM2 حاصل از کشت مونوسیت های خون   
 5. بررسی میزان افزایش بیان ژن  Her2 در نمونه های پارافینه          
 6. بررسی میزان افزایش بیان ژن  UBD در افراد مبتلا به سرطان سینه 
 7. بررسی متیلاسیون در اگزون 1 ژن CDKN2A در نمونه های پارافینه
 8. بررسی حضور گیرنده  VEGF در نمونه های افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ           
 9. بررسی میزان افزایش بیان ژن  Her 2 در نمونه های بلوک پارافینه افراد مبتلا به سرطان روده     
 10. بررسی میزان Her3 در بیماران سرطان پستان   
 11. اثرات منابع مختلف چربی بر بیان اینترلوکین 1βو6 در جوجه گوشتی سویه آرین          
 12. جداسازی شناسایی و ارزیابی باکتری های پروبیوتیکی روده طیور بومی برای بیان ژن موسیس 2  
 13. بررسی بیان ژن متالوپروتئیناز 9 در نمونه سرطان پروستات           
 14. بررسی بیان ژن cmyc در نمونه بلوک پارافینه افراد مبتلا به سرطان پروستات
 15. بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک های استان لرستان با استفاده از روش  RAPD 
 16. بررسی بیان ژن PCA3 در افراد دارای سرطان پروستات بر روی نمونه های ادرار        
 17. بررسی بیان ژن  KK2در افراد دارای سرطان پروستات بر روی نمونه های ادرار          
 18. بررسی بیان ژن متالوپروتئیناز2 در بافت سرطان پروستات 
 19. شناسایی تومور بزاقیMASC از بین تومورهای بزاقی بدخیم با روش  RT-PCR,ETVG-NTRK3    
 20. بررسی اثرات ترنس چاپلون و تیمول بر روندتشکیل پلاک و بیان ژن آربیونکتین در موش
 21. بررسی میزان بیان ژن  MMpqدر نمونه خون افراد مبتلا به سرطان پروستات
 22. بررسی بیان ژن  HER4 در سرطان معده          
 23. بررسی بیان ژن3  HER در سرطان معده          
 24. بررسی ارزش پروگند تیک واریانت های  DNA,mRNA در موقعیت 89-22-24 نمونه های سرطان پستان جهت انجام  Real-Time PCR و آنالیز بیان ژن های این افراد        
 25. بررسی پلی مورفیسم ژن  MMP2 در سرطان پروستات    
 26. بررسی وضعیت ایمنی غذایی خانوارهای شهر تهران با شناسایی باکتری های  E.coli,Listeria monocytogenes,Salmonella,Staph.aureus,Aspergillus Flavus    
 27. بررسی بیان ژن  bax و bcl2 به دنبال تزریق کادمیوم به صورت زیر صفاقی به موش صحرایی   
 28. بررسی بیان ژن ترکمن در بلوک پارافینه افراد سرطان پوست          
 29. بررسی بیان ژن ………(ندا بهرامی) در سرطان پوست     
 30. اثر تزریق سویه های مختلف پروبیوتیکی درون تخم مرغ برای بیان ژن موسین 2         
 31. بررسی ارتباط بیان ژن  HLA-DQB1 و IL2RA با بیماری آلوپسیا آره آتا         
 32. بررسی ارتباط ژن HLA-DRB7 و  TNF-α با بیماری آلوپسیا آره آتا  
 33. بررسی پلی مورفیسم در ژن های PTPN22 وHLA-DQB2 در بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا                    
 34. بررسی میزان بیان ژن های  VEZTوG3BP1 در سرطان معده (بلوک پارافینه) 
 35. بررسی میزان بیان ژن  IL35 در نمونه خون و بافت سرطان روده     
 36. بررسی سطح متیلاسیون پروموتر ژن انسولین در نمونه خون          
 37. بررسی بیان ژن  BIM در بیماران  MS           
 38. بررسی بیان ژن PTEN در بیماران مبتلا به MS             
 39. بررسی SNP و میزان بیان ژن  PCSK9 در بیماران قلبی   
 40. بررسی SNP و میزان بیان ژن  PON-1 در بیماران قلبی  
 41. استخراج  DNA از بلوک پارافینه و  PCR و سکانس SNP مورد نظر
 42. بررسی میزان بیان bssA در نمونه محیطی و استاندارد و کلونینگ آن در  PTZ57R                  
 43. بررسی بیان ژن  Let7و  mir  در افراد سرطان رحم و HPV          
 44. بررسی بیان ژن  Bclxl در افراد سرطان رحم و بیماران  HPV                    
 45. بررسی موتاسیون ژن  MED12  در بلوک پارافینه بافت سرطان رحم
 46. بررسی  SNP و میزان بیان ژنPTK7 در افراد مبتلا به سرطان معده
 47. بررسی بیان ژن claudin4  در افراد مبتلا به سرطان تخمدان         
 48. بررسی پلی مورفیسم ژن  CYP2D6*4 در بیماران  بولوس پمفیگوئید 
 49. بررسی پلی مورفیسم ژن  CYP2D6*3 در بیماران  بولوس پمفیگوئید 
 50. ارتباط بیان ژن  Ocludin با مشخصات کلینوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان پوست  
 51. بررسی متیلاسیون و بیان ژن PAX در سرطان معده         
 52. بررسی بیان ژن IL-1βو پلی مورفیسم  C-31Tو – C-511T در بیماران بولوس پمفیگوئید 
 53. بررسی بیان ژن IL-4و پلی مورفیسم  C-33Tو – C-590T در بیماران بولوس پمفیگوئید   
 54. بررسی بیان ژن IL-1βو پلی مورفیسم  G238A  در بیماران بولوس پمفیگوئید  
 55. بررسی بیان ژن IL-13و پلی مورفیسم  G4464Aو – C-51111T در بیماران بولوس پمفیگوئید      
 56. بررسی بیان ژن IL-1α  و پلی مورفیسم C-889T در بیماران بولوس پمفیگوئید  
 57. بررسی بیان ژن IL-10و پلی مورفیسم  A592Cو – C-819T و A-1082G  در بیماران بولوس پمفیگوئید       
 58. بررسی بیان ژن IL-8و پلی مورفیسم  A-251Tدر بیماران بولوس پمفیگوئید      
 59. بررسی بیان ژن  JAK2 و mir24 دز بیماران مبتلا بهAML
 60. بررسی بیان ژن  Survivin و mir34a در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم با عفونت  HPV     
 61. بررسی بیان ژن  Her2  در سرطان معده          
 62. بررسی بیان  mir362 در سرطان ملانوما         
 63. جداسازی ویروس  MCV از نمونه افراد مبتلا به سرطان رحم و تخمدان         
 64. جداسازی ویروسMCV از نمونه افراد مبتلا به سرطان پوست         
 65. جداسازی ویروس BLV از نمونه افراد مبتلا به سرطان پستان          
 66. بررسی IL23  بر روی نمونه های آلوپسیا آره آتا  
 67. بررسی بیان و SNP ژن  REPRIMO در بیماران مبتلا به سرطان معده          
 68. بررسی بیان و SNP ژن  WNT5 در بیماران مبتلا به سرطان معده   
 69. بررسی بیان و متیلاسیون ژن  TIMP3 در بیماران مبتلا به سرطان معده  
 70. بررسی بیان MIR 199-B و ژن HIF-1 در بیماران AML
 71. بررسی بیان ژن RASA , MIR 182 در بیماران AML
 72. بررسی بیان ژن MIR 216-a, JAK2 در بیماران AML
 73. بررسی بیان ژن IL6 , پلی مورفیسم G-174C
 74. جداسازی و شناسایی انتروکوکوس فاسیوم از آب های محیطی تهران و بررسی وجود ژن های enLA, aggA, acm