دوره کارآموزی تکنیک های مولکولی ویژه تابستان

شروع دوره های تابستانی کارآموزی آزما اکسیر پژوه

این دوره های کارآموزی که به صورت نیمه خصوصی و عملی برگزار می گردند  برای دانشجویان و افراد جویای کار مناسب می باشند. دوره های کارآموزی آزما اکسیر پژوه به گونه ای طراحی شده اند که پس از اینکه کارآموز یک تکنیک را آموزش می بیند، در طول دوره چندین بارآن تکنیک را تکرار کرده و پس از پایان دوره به مهارت نسبی دست می یابد. تکنیک هایی که در طول این دوره های کارآموزی ارائه میگردند شامل استخراج  DNAو RNA  از انواع نمونه های زیستی، بررسی غلظت اسید نوکلئیک، تست های PCR،  Real-Time PCR،طراحی پرایمر، الکتروفورز، بررسی تقلبات غذایی یا GMO ، بررسی بیان ژن و دیگر تکنیک های مولکولی می باشد.


برای رزرو و یا دریافت اطلاعات بیشتر، در مورد سرفصل کارگاه ها و آشنایی با دوره های کارآموزی می توانید با شماره 02188495122 تماس بگیرید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *