طراحی و سنتز پرایمر

در واکنش PCR  هر پرایمرتعیین کننده اصلی قطعه ای از DNA است که طی این واکنش تکثیر می شود به همین خاطر دقت در طراحی آنها برای انجام صحیح یک واکنش PCR ضروری میباشد.

 آزما اکسیر پژوه با در اختیار داشتن بانک پرایمر آمادگی دارد تا خدمات  زیر را ارائه  دهد:

  1. ارائه پرایمر از بانک پرایمر مرکز شامل پرایمرهای Real time PCR  رده های انسانی، موشی و غیره
  2. طراحی پرایمرهای Real-time PCR (تمامی طراحی ها به صورت exon junction  میباشد)
  3. طراحی پرایمرهای کلونینگ
  4. طراحی پرایمر برای نواحی کد کننده ژنها به منظور انجام DNA sequencing
  5. طراحی پرایمر برای microRNA
  6. طراحی پروب های اختصاصی
  7. طراحی پرایمر SiRNA
  8. طراحی پرایمر برای باکتری ها و ویروس ها

 

 

:برای دریافت خدمات سنتز پرایمر و پروب لینک زیر را دانلود و بعد از تکمیل کردن برای ما ایمیل نمایید

فرم درخواست سنتز پرایمر