طراحی و سنتز پرایمر و پروب

طراحی و سنتز پرایمر در واکنش PCR  هر پرایمرتعیین کننده اصلی قطعه ای از DNA است که طی این واکنش تکثیر می شود به همین خاطر دقت در طراحی آنها برای انجام صحیح یک واکنش PCR ضروری میباشد.  آزما اکسیر پژوه با در اختیار داشتن بانک پرایمر آمادگی دارد تا خدمات  زیر را ارائه  دهد: ارائه پرایمر از بانک پرایمر … Continue reading طراحی و سنتز پرایمر و پروب