کارآموزی ژنتیک مولکولی

کارآموزی ژنتیک مولکولی

 دوره های کارآموزی آزما اکسیر پژوه به گونه ای طراحی شده اند که پس از اینکه کارآموز یک تکنیک را آموزش می بیند، در طول دوره چندین بارآن تکنیک را تکرار کرده و پس از پایان دوره به مهارت نسبی دست می یابد. تکنیک هایی که در طول این دوره های کارآموزی ارائه میگردند شامل استخراج  DNAو RNA  از انواع نمونه های زیستی، بررسی غلظت اسید نوکلئیک، تست های PCR،  Real-Time PCR،طراحی پرایمر، الکتروفورز، بررسی تقلبات غذایی یا GMO ، بررسی بیان ژن و دیگر تکنیک های مولکولی می باشد.

کارآموزی مولکولی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *