کارگاه های مولکولی و متابولیک

برگزاری دوره های کارآموزی برای دانشجویان رشته زیست شناسی، سلولی و مولکولی

شرکت آزما اکسیر پژوه، در سال های متوالی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد فناوری های دارویی، کارگاه هایی درزمینه سلولی و مولکولی، ژنتیک مولکولی،میکروبیولوژی ،نانو بیوتکنولوژی برگزار کرده است . لطفا،  برای کسب اطلاعات بیشتردرباره کارگاه های تخصصی برای دانشجویان  با شماره 02188495122  تماس حاصل فرمایید.

 1.  کارگاه استخراج اسید نوکلئیک(RNA,DNA,PLASMID)
 2.  کارگاه الکتروفورز
 3. کارگاه PCR و طراحی پرایمر
 4. کارگاه Real-time PCR و طراحی پرایمر
 5. کارگاه کلونینگ
 6. کارگاه کشت سلولی پیشرفته
 7. کارگاه روش های آماری آنالیز داده های زیستی
 8. مقاله نویسی پیشرفته
 9. کارگاه فلوسایتومتری
 10. کارگاه تقلبات غذایی و روش های تشخیص مولکولی
 11. کارگاه بررسی بیان ژن
 12. کارگاه  بررسی تراریخته در انواع محصولات غذایی
 13.  همچنین دانشجویان علاقه مند به کارگاه های خصوصی و نیمه خصوصی در زمینه HPLC, GC-Mass 

محل برگزاری کلاس های  تئوری کارگاه های آزمایشگاه آزما اکسیر پژوه در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.