(کارگاه مجازی (مولکولی

 1. واکنش زنجیره ای پلی مراز ( PCR)
 2. طراحی پرایمر ( قسمت اول)
 3. طراحی پرایمر (قسمت دوم)
 4. طراحی پرایمر ( قسمت سوم)
 5. طراحی پرایمر ( قسمت چهارم)
 6. طراحی پرایمر ( قسمت پنجم)
 7. Real-Time PCR( قسمت اول)
 8. Real-Time PCR ( قسمت دوم)
 9. Real-Time PCR ( قسمت سوم)
 10. Real-Time PCR ( قسمت چهارم)
 11. مقدمه ای بر اطلاعات موجود در پایگاه NCBI ( قسمت اول)
 12. مقدمه ای بر اطلاعات موجود در پایگاه NCBI ( قسمت دوم)
 13. بررسی پیشرفته پایگاه NCBI ( قسمت اول)