کارگاه های گذشته

کارگاه های برگزار شده :

۱- استخراج اسید نوکلئیک(RNA,DNA,PLASMID)

۲- الکتروفورز

۳-PCR و طراحی پرایمر

۴-Real-time PCR و طراحی پرایمر

۵-کلونینگ

۶- کشت سلولی پیشرفته

۷-روش های آماری آنالیز داده های زیستی

۸-مقاله نویسی پیشرفته

۹-فلوسایتومتری

۱۰-تقلبات غذایی و روش های تشخیص مولکولی

کارگاه های گذرانده شده زیر نظر مرکز رشد فن آوری های دارویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.