کارگاه

 شرکت آزما اکسیر پژوه با  در چندین سال متوالی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی،مرکز رشد فناوری های دارویی کارگاه های درزمینه سلولی و مولکولی،ژنتیک مولکولی،میکروبیولوژی ،نانو بیوتکنولوژی برگزار کرده است . برای اطلاعات از کارگاه های آینده به قسمت کارگاه ها مراجعه فرمایید.