کیت ادویه ها

این کیت جهت استخراج DNA از ادویه ها که شامل : سماق، زرد چوبه، فلفل سیاه،فلفل قرمز،فلفل سفید، زنجبیل،