کیت های مولکولی تقلبات فرآورده های گوشتی

شرکت آزما اکسیرپژوه تولید کننده کیت تقلبات غذایی

کیت تقلبات غذایی برای گوشت هایی از  قبیل : خوک، اسب، بز، بوقلمون، گوسفند، مرغ در سایر فرآورده های گوشتی طراحی شده است. این کیت ها برای تشخیص مولکولی تقلبات غذایی در فرآورده های گوشتی مثل سوسیس، ناگت، و غیره استفاده می گردد. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از خدمات مولکولی و آزمایشگاه به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.

تقلبات غذایی گوشت

NoFood Fraud Detection KitCat.no
1FD-Azma Pig Detection Kit (50 rxns)AEFF1400
2FD-Azma Horse Detection Kit (50 rxns)AEFF1401
3FD-Azma Cat Detection Kit (50 rxns)AEFF1402
4FD-Azma Sheep Detection Kit (50 rxns)AEFF1403
5FD-Azma Dog Detection Kit (50 rxns)AEFF1404
6FD-Azma Cattle Detection Kit (50 rxns)AEFF1405
7FD-Azma Goat Detection Kit (50 rxns)AEFF1406
8FD-Azma Camel Detection Kit (50 rxns)AEFF1407
9FD-Azma Rabbit Detection Kit (50 rxns)AEFF1408
10FD-Azma Donkey Detection Kit (50 rxns)AEFF1409
11FD-Azma Buffalo Detection Kit (50 rxns)AEFF1410
12FD-Azma Chicken Detection Kit (50 rxns)AEFF1411
13FD-Azma Turkey Detection Kit (50 rxns)AEFF1412
14FD-Azma unianimal Detection Kit (50 rxns)AEFF1413