کیت

شرکت آزما اکسیر پژوه لیست کیت های تولیدی خود را به شرح زیر اعلام می نماید. برای سفارش یا اطلاعات بیشتر به قسمت تماس با ما مراجعه فرمایید.

  1. Nucleic acid Extraction Kit
  2. Cancer biomarker Gene Real time Kits (Human)
  3. Cancer biomarker MIR Real time Kits (Human)
  4. Interleukins Quantification Kits (Human)
  5. Alopecia mutation detection Kits
  6. Qualitative PCR detection kits-Bacterial
  7. Qualitative Real time detection kits-Viral
  8. Qualitative Real time detection kits-Fungal
  9. Qualitative PCR detection kits- Probiotic bacteria