تعیین درصد منبع گوشت های چرخ کرده

تعیین درصد منبع گوشت های چرخ کرده

 آزما اکسیر پژوه  موفق به ارزیابی  درصد نوع گوشت های استفاده شده در گوشت های چرخ شده توسط تکنیک های مولکولی شده اند. به طور دقیق با این تکنیک می توان درصد گوشت های مصرف شده در گوشت های چرخ کرده را به طور دقیق شناسایی کرد. در این تکنیک می توان به طور دقیقRead more about تعیین درصد منبع گوشت های چرخ کرده[…]