تقلبات زعفران

تقلبات زعفران

برای تقلب در زعفران از پرچم گیاه گلرنگ و گیاهان مشابه استفاده می کنند و آن را با زعفران مخلوط می نمایند. مهمترین تقلبی که به عنوان زعفران صورت می گیرد، گلرنگ است که شباهت زیادی به زعفران دارد و میتواند ایجاد رنگ زرد کند و پاره ای موارد از ریشک های اطراف ذرت یاRead more about تقلبات زعفران[…]