دوره کارآموزی تکنیک های مولکولی ویژه تابستان

دوره کارآموزی تکنیک های مولکولی ویژه تابستان

شروع دوره های تابستانی کارآموزی آزما اکسیر پژوه این دوره های کارآموزی که به صورت نیمه خصوصی و عملی برگزار می گردند  برای دانشجویان و افراد جویای کار مناسب می باشند. دوره های کارآموزی آزما اکسیر پژوه به گونه ای طراحی شده اند که پس از اینکه کارآموز یک تکنیک را آموزش می بیند، درRead more about دوره کارآموزی تکنیک های مولکولی ویژه تابستان[…]