کارآموزی ژنتیک مولکولی

کارآموزی ژنتیک مولکولی

کارآموزی ژنتیک مولکولی  دوره های کارآموزی آزما اکسیر پژوه به گونه ای طراحی شده اند که پس از اینکه کارآموز یک تکنیک را آموزش می بیند، در طول دوره چندین بارآن تکنیک را تکرار کرده و پس از پایان دوره به مهارت نسبی دست می یابد. تکنیک هایی که در طول این دوره های کارآموزیRead more about کارآموزی ژنتیک مولکولی[…]