cDNA خدمات سنتز

اساس RT-PCR بر فعاليت آنزيم نسخه بردار معكوس ( يك DNA پلي مراز وابسته به RNA) و توانايي آن براي ساخت رشتة DNA مكمل (رشته اول cDNA ) از روي mRNA الگو بناشده است.

واكنش نسخه برداري معكوس را مي توان بر روي (Total RNA )سيتوپلاسمي و يا بر روي mRNA خالص شده انجام داد . نكته مهم اين است كه DNA ژنوميك به هيچ وجه در واكنش وجود نداشته باشد ، زيرا DNA ژنوميك نيز ميتواند بهعنوان الگوی PCR عمل كند . يك كنترل مناسب جهت بررسي آلودگي واكنش با DNA ژنومي يك واكنش شاهد است كه در آن مرحله نسخه برداري معكوس انجام نشده باشد.

سنتز cDNA نخستین مرحله ی بسیاری از پروتوکل ها در بیولوژی مولکولی، به خصوص آنالیز بیان ژن با استفاده از Real-Time PCR (qPCR) است و به طور معمول برای سنتز cDNA موادی همچون RNA استخراج شده، آنزیم رونوشت بردار معکوس، پرایمر های الیگو (dT (oligo-dT یا random hexamer و بافر مناسب انجام واکنش مورد نیاز است که یک کیت سنتز cDNA این موارد (به جز RNA الگو) را به همراه پروتکل بهینه در اختیار کاربر قرار می دهد.


آزما اکسیر پژوه دارای تضمین و پشتیبانی فنی برای کلیه محصولات خود می باشد. شما می توانید از طریق شماره واتس آپ 09213610491  و یا شماره تماس 02188495122 با ما در ارتباط باشید و از خدمات پس از فروش آزما اکسیر پژوه بهرهمند شوید.