کیت های مولکولی

DNA ,RNA کیت استخراج

کیت های استخراج RNA, DNA با روش ستونی

کیت های استخراجRNA, DNA با روش رسوبی

کیت های بررسی بیومارکر های زیستی

کیت های تشخیص انواع میکروارگانیسم ها

کیت های مولکولی تقلب درفرآورده های گوشتی

کیت های مولکولی  تقلب ادویه

(GMO)کیت های مولکولی تشخیص تراریخته

 

Cat No.نام کیت
1002DNrich Tissue kit- 50 rxns
1004DNrich Plant kit- 50 rxns
1005DNrich Blood kit- 50 rxns
1105RNrich Plant kit- 50 rxns
1101RNrich Tissue kit- 50 rxns
1104RNrich Blood kit- 50 rxns

 

کلید واژه ها: کیت استخراج DNA/کیت استخراج RNA/کیت تشخیص تراریخته /کیت تقلبات غذایی در فرآورده های گوشتی/ کیت استخراج دی آن آ از بافت، خون/ کیت استخراج DNA از خون/ کیت استخراج DNA از بافت/ کیت استخراج DNA از گیاه/ کیت استخراج DNA از باکتری گرم منفی/ کیت استخراج DNA از باکتری گرم مثبت/ کیت استخراج DNA از قارچ/کیت استخراج DNA از مایعات بدن/ کیت استخراج DNA از مواد غذایی/ کیت استخراج DNA از بافت پارافینه/کیت استخراج RNA از خون/ کیت استخراج RNA از بافت/ کیت استخراج RNA از گیاه/ کیت کیت استخراج RNA از قارچ/ کیت استخراج RNA از مایعات بدن/ کیت استخراج RNA از بافت پارافینه.