Real-Time pcr_ ریل تایم پی سی آر

Real-Time PCR

دستگاه real-time PCR (ریل تایم پی سی آر) به جهت بررسی میزان بیان ژن های موجودات زنده  است. محدودیتی که سیستم PCR ساده بوجود آورده است عدم توانایی بررسی کمی میزان بیان یک ژن می باشد.  ریل تایم پی سی آر (Real-time PCR) جهت بررسی بیان یک ژن، ابتدا با کمک آنزیم  (آنزیم MMLV)  مولکول های RNA را سنتز و به DNA های مکمل که غالبا cDNA نامیده می شوند  تبدیل می کنند. پس از پایداری مولکول مورد سنجش، وارد سیکل های ریل تایم پی سی آر (Real-time PCR) شده و بیان مورد مطالعه قرار می گیرد. همانطور که از معنی واژه بر می آيد مفهوم Real-time PCR مشاهده لحظه به لحظه يک فرايند می باشد. مشکلات و نواقص عديده موجود در End point PCR همراه بانياز به يک روش تعيين کمی دقيق زمينه گشايش عرصه ای نوين در تکنيک PCR گرديد.   فرمول بندي Real-Time PCR ابتداتوسط Higuchi و همكارانش به انجام رسيد. در اين سيستم تشخيصي يک مادة فلورسانت درطي واكنش متناسب با ميزان محصولات هر سيکل آزاد مي شود وميزان فلورسنت آن توسط يک نمايانگر (Detector) شناسا يی و ثبت می گردد.

مزاياي روشReal-time PCR:

1) تكثير در هر زمان قابل مشاهده مي باشد. به عبارتي امكان مانيتورينگ لحظه به لحظه واكنش فراهم آمده و در هر سيكل امكان بررسي فرآيند تكثير وجود دارد.

2) امكان بهينه سازي واكنش بطوري كه مناسب ترين غلظت DNA و پرايمر و همچنين تعداد سيكل لازم برای تکثير  مشخص مي شود.

3) امكان قطع واكنش در زمان دلخواه: از آنجايي كه روند PCR قابل مشاهده مي باشد. درصورت عدم تكثير ويا رفتن به فاز سكون (Plateau) مي توان به واكنش خاتمه دادو از اتلاف وقت و انرژی پرهيز نمود.

4) انجام PCR كمي : با استفاده از روش Absolute Quantification و Relative Quantification ميزان دقيق و نسبي الگوي اوليه قابل اندازه گيري است.

5) معمولا واكنشها سريعتر اتفاق مي افتد و زمان كمتري لازم است.

6) محدوده تشخيص آن (Detection Range) بالاتر از PCR معمولي است( حتي اختلاف كمتر از 2 برابر را هم نشان مي دهد)


آزمایشگاه آزما اکسیر پژوه  یکی از بهترین دستگاه های(ABI) موجود در ایران را دارا می باشد و آمادگی کلیه خدمات برای ریل تایم پی سی آر را دارد.کلیه خدمات آنالیز و تفسیر نتایج ریل تایم پی سی آر (Real-Time PCR) در آزما اکسیر پژوه رایگان ارایه می گردد.

ریل تایم پی سی آر