کیت های استخراج RNA, DNA

RNA,DNA کیت استخراج

شرکت آزما اکسیر پژوه، مستقر در آزمایشگاه تحقیقاتی جامع دانشگاه شهید بهشتی، تولید کننده انواع کیت های استخراج DNA و RNA از نمونه های زیستی مانند انواع بافت ها، خون، مایعات بدن، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، گیاه، مواد غذایی فرآوری شده مانند ژلاتین و … می باشد. کلیه کیت ها از نظر کیفیت و هزینه قابل رقابت با کیت های وارداتی مشابه می باشند.

در لیست زیر کلیه کیت های استخراج RNA, DNA برای انواع بافت، خون، باکتری، ژلاتین، مواد غذایی و … موجود هست.

DNA ,RNA کیت استخراج

DNrich Tissue kit- 50 rxns1002
DNrich Plant kit- 50 rxns1004
DNrich Blood kit- 50 rxns1005
DNrich Saliva kit- 50 rxns1010
DNrich General kit- 50 rxns1009
RNrich Tissue kit- 50 rxns1102
RNrich Blood kit- 50 rx1104
RNrich Plant kit- 50 rxns1105
RNrich General Kit- 50 rxns1106
FAST DNrich Tissue kit- 50 rxns1051
FAST DNrich Plant kit- 50 rxns1052
FAST DNrich Blood kit- 50 rxns1053
FAST DNrich Saliva kit- 50 rxns1055
FAST DNrich General kit- 50 rxns1054
FAST RNrich Plant kit- 50 rxns1151
FAST RNrich Tissue kit- 50 rxns1152
FAST RNrich Blood kit- 50 rxns1154
Fast RNrich General Kit-50 rxns1155